วิทยากร

หน้าหลัก /

วิทยากร

นายอาทิตย์ กองแก้ว

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ งานเจียระไนอัญมณี

นายภูมิศักดิ์ แก้วพระเกียรติ

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ โลหะเครื่องประดับ

นายธีรวุฒิ ไพศาลนันทน์

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ งานสร้างต้นแบบด้วยเครื่องพิมพ์ 3 มิติ

นายนัฐวัฒน์ โลหะนำเจริญ

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ งานสร้างต้นแบบด้วยเครื่องพิมพ์ 3 มิติ

นายอุดม ขวัญสงค์

วิทยากรผู้เชียวชาญ งานเครื่องถม

นายปราโมทย์ เขาเหิน

วิทยากรผู้เชียวชาญ งานถักทอ

นายจินต์จิ สหรัตนพันธ์

วิทยากรผู้เชียวชาญ การออกแบบชิ้นงานด้วยคอมพิวเตอร์

นายจิรพงศ์ สมนึก

วิทยากรผู้เชียวชาญ การออกแบบชิ้นงานด้วยคอมพิวเตอร์

นางพนิดา สมบูรณ์

วิทยากรผู้เชียวชาญ งานลงยาสี

นายสุขสันต์ ประเสริฐ

วิทยากรผู้เชียวชาญ การกัดต้นแบบเครื่องประดับ

นายเผด็จ ภูอากาศ

วิทยากรผู้เชียวชาญ งานเจียระไนอัญมณี

นายสุรัตน์ ชื่นชม

วิทยากรผู้เชียวชาญ งานเจียระไนอัญมณี

นายสุรเดช หวังเจริญ

วิทยากรผู้เชียวชาญ งานวิเคราะห์ประเมินอัญมณี

นาย พีระพล คล้ายณรงค์

วิทยากรด้าน กลไกการจับยึด

นายเชิดชัย เอี่ยมเผาจีน

วิทยากรด้าน งานประกอบ

นายชูชาติ ม่วงกล้ำ

วิทยากรรับเชิญ

นายวิเชียร มหาวัน

วิทยากรรับเชิญ

นายอนุรัตน์ เขมานิฏฐาไท

วิทยากรรับเชิญ

นายอภิเษก นรินทร์ชัยรังษี

วิทยากร

นายบุรินทร์ รุ่งเครือ

วิทยากร

นายธนาวรรธน์ หล่อประโคน

วิทยากร

นางสาวจิตวดี ระวิวงษ์

วิทยากร

นายธีรวัฒน์ แซ่ขวย

วิทยากร

นายประดิษฐ เรืองสุวรรณ

วิทยากร

นายธนกฤต เผ่าเวียงคำ

วิทยากร

นายธเนตร สวนเศรษฐ

วิทยากร

นายวิรัตน์ ศิลา

วิทยากร

นายจิระศักดิ์ สร้อยคำ

วิทยากร

นายคุณาวุฒิ บุตรเมืองปัก

วิทยากร

นายคำหล้า แก้วสุทธา

วิทยากร

นายจักรกริช ศรียางนอก

วิทยากร

นายเมฆินทร์ เกาะกาใต้

วิทยากร

นายวีระวงษ์ ขุนทองศรีสุข

วิทยากร

นายพีระพล สุขเจริญ

วิทยากร

นายสุทธ์ไชย โพธิ์สามต้น

วิทยากร

นายธเนศ อัศวกาญจนกิจ

วิทยากร

นายคมธนู ยงยุทธตระกูล

วิทยากร