เกี่ยวกับเรา

หน้าหลัก /

เกี่ยวกับเรา

ประวัติความเป็นมา

สถาบันอัญมณี เครื่องประดับไทย และการออกแบบ ได้รับการจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 ซึ่งเป็นหน่วย งานที่มีขอบเขตการดำเนินงาน บทบาทหน้าที่และโครงสร้างการทำงานเพื่อตอบสนองพันธกิจในการพัฒนาบัณฑิตนักปฎิบัติมืออาชีพในอนาคต ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ขึ้นตรงกับอธิการบดี ในรูปของสถาบัน เทียบเท่าคณะ โดยมุ่งหวังให้เป็นหน่วยงานที่เป็นศูนย์กลางทางด้านการส่งเสริมทักษะการทำงานด้านการออกแบบและผลิตอัญมณีและเครื่องประดับไทย ของนักศึกษา ผู้ประกอบการ บุคคลทั่วไปทั้งในและต่างประเทศ

โครงการพัฒนาระบบการเรียนการสอนด้วย Integrated e-Learning Platform โดยนำองค์ความรู้ ด้านอัญมณี และเครื่องประดับ ในแต่ละด้าน จากวิทยากรผู้มีประสบการณ์ในการทำงานจริงเป็นผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้ สามารถเข้าเรียนรู้ออนไลน์ได้แบบไม่จำกัดเวลาได้ฟรี ทุกระดับการศึกษา ทุกสาขาอาชีพ สามารถใช้เป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อการประกอบอาชีพ หรือเพื่อการเพิ่มเติมองค์ความรู้ตนเอง

VISION

วิสัยทัศน์

“ เป็นสถาบันหลัก ทดสอบ วิเคราะห์ ออกแบบ ผลิต สร้างองค์ความรู้ และพัฒนานวัตกรรมแบบบูรณาการด้านอัญมณีและเครื่องประดับไทย ในระดับสากล ”

พันธกิจ (MISSION)

1. ผลิตบุคลากรด้านอัญมณีและเครื่องประดับให้เป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศ

2. ผลิตบุคลากรให้ได้มาตรฐานทางวิชาการและวิชาชีพของภาคอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ

3. วิเคราะห์ ตรวจสอบ รับรองอัญมณีและโลหะมีค่า

4 . วิจัยพัฒนาเทคนิคกระบวนการและเครื่องมือเครื่องจักรในภาคการผลิตอัญมณีและเครื่องประดับ

5. วิเคราะห์การตลาดและพัฒนาการออกแบบ ผลิตภัณฑ์อัญมณีและเครื่องประดับ

6. การผลิตและส่งเสริมการผลิตอัญมณีและเครื่องประดับไทย

7. สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนด้านอัญมณี เครื่องประดับไทย และการออกแบบ

วัตถุประสงค์

1. พัฒนาหลักสูตรแบบบูรณาการ เพื่อผลิตบุคลากรด้านอัญมณีและเครื่องประดับ

2. เป็นสถาบันทดสอบ วิเคราะห์และรับรองอัญมณี

3. วิจัย พัฒนา และสร้างสรรค์นวัตกรรมแบบบูรณาการด้านอัญมณีและเครื่องประดับ

4. สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงานทั้งภายในและต่างประเทศ เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากรของสถาบัน

5. เพื่อผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ด้านอัญมณีและเครื่องประดับ