นายเผด็จ ภูอากาศ

คณาจารย์ /

นายเผด็จ ภูอากาศ

รูปวิทยากรหน้าประวัติการเจียระไนเหลี่ยม

นายเผด็จ ภูอากาศ

ตำแหน่ง :

วิทยากรผู้เชียวชาญ งานเจียระไนอัญมณี

ประสบการณ์การทำงาน และความเชี่ยวชาญ :

ประวัติการศึกษา

 • ประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง สาขาช่างท่อและประสาน จากวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาวิทยาเขตเทคนิคขอนแก่น พ.ศ.๒๕๔๗ .
 • ปริญญากิตติมศักดิ์ สาขาอัญมณีและเครื่องประดับ มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ.๒๕๖๑   .
 • เกียรติบัตร ปราชญ์ภูมิพลอยจันท์ และบันทึกวีดิทัศน์เรื่องเล่าภูมิปัญญาเจียระไนพลอยบุคลากรในสังกัด จาก มหาวิทยาลัยบูรพา ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๔.
 • เกียรติบัตร ในฐานะเป็นบุคคลสำคัญที่มีภูมิรู้ ภูมิประสบการณ์ด้านอัญมณีของจังหวัดจันทบุรี จากโครงการวิจัย นวัตกรรมการเล่าเรื่องแบบดิจิทัลเพื่อพัฒนากระบวนการสืบสานภูมิปัญหาการเจียระไนพลอย สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ของจังหวัดจันทบุรี ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๔.
 • ใบประกาศเกียรติคุณในฐานะที่มีส่วนช่วยเหลือและสนับสนุนการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 23 ระดับ ภาค ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 1 สมุทรปราการ ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๒.
 • เกียรติบัตรในฐานะคณะกรรมการดาเนินงาน ในการวิเคราะห์และจัดทาข้อสอบมาตรฐานวิชาชีพ จากศูนย์ประเมิน ผู้เรียน อาชีวศึกษาจังหวัดจันทบุรี ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๔๙.
 • เกียรติบัตรในฐานะผู้ให้ความร่วมมือเป็นวิทยากร ในกิจกรรมอบรมพัฒนาทักษะด้านอัญมณี เพื่อขีดความสามารถ ให้แรงาน ภาคอุตสาหกรรมอัญมณี จากสมาคมผู้ค้าอัญมณีและเครื่องประดับจันทบุรี ให้ไว้ ณ วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๗.
 • เกียรติบัตร ในฐานะที่ให้การสนับสนุนการฝึกซ้อมเยาวชน สาขาช่างเครื่องประดับ ในการแข่งขันฝีมือแรงงาน เยาวชนนานาชาติ ครั้งที่ ๓๘ ณ กรุงเฮลซิงกิ ประเทศสาธารณรัฐฟินแลดน์ ระหว่างวันที่ ๒๖-๒๙ พฤษภาคม ๒๕๔๘ ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๔๘.

ประสบการณ์การทำงานหน่วยงานภาคเอกชน

 • เป็นวิทยากรให้กับหน่วยงานสมาคมผู้ค้าจันทบุรี .
 • พ.ศ.๒๕๖๐ คณะกรรมการตัดสินการประกวด พลอยเจียระไน “GIT s World Challenge Gems Faceting Master.
 • คณะกรรมการตัดสินการประกวด พลอยเจียระไน ซึ่งจัดโดยสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ.

ประสบการณ์การทำงานหน่วยงานภาครัฐ

 • พ.ศ.๒๕๕๘ หัวหน้าแผนกช่างเจียระไนพลอย ฝ่ายอบรม ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 • วิทยากรและอาจารย์พิเศษ รายวิชา การเจียระไนอัญมณี มหาวิทยาลัยบูรพา .
 • วิทยากรและอาจารย์พิเศษ รายวิชา การเจียระไนอัญมณี มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี .
 • วิทยากรและอาจารย์พิเศษ รายวิชา การเจียระไนอัญมณี มหาวิทยาเทคนิคจันทบุรี .

ประสบการณ์ด้านการสอน

 • พ.ศ.๒๕๕๘ หัวหน้าแผนกช่างเจียระไนพลอย ฝ่ายอบรม ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 • วิทยากรและอาจารย์พิเศษ รายวิชา การเจียระไนอัญมณี มหาวิทยาลัยบูรพา .
 • วิทยากรและอาจารย์พิเศษ รายวิชา การเจียระไนอัญมณี มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี .
 • วิทยากรและอาจารย์พิเศษ รายวิชา การเจียระไนอัญมณี มหาวิทยาเทคนิคจันทบุรี .

หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง :