เงื่อนไขและข้อตกลงในการใช้บริการจาก IGJD-EDUCENTER

1) กล่าวนำ

       “ผู้ให้บริการ” ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข ยกเลิก เงื่อนไขการใช้บริการใด ๆ ได้ทุกเมื่อ “ผู้ใช้บริการ” จะต้องทำการล็อกอินเข้าสู่ระบบเพื่อได้รับรู้ถึงเงื่อนไขล่าสุด ที่มีการประกาศและบังคับใช้ในแต่ละช่วงเวลาใด ๆ และถือเป็นพันธะสัญญาที่ผู้ใช้บริการต้องถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด เมื่อ “ผู้ใช้บริการ” กระทำการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ “ระบบแพลตฟอร์ม” หลังจากเงื่อนไขใหม่มีผลบังคับใช้แล้วให้ถือว่า “ผู้ใช้บริการ” ได้ยอมรับในเงื่อนไขใหม่นั้น ๆ “ผู้ให้บริการ” ขอสงวนสิทธิในการแก้ไข และหรือยกเลิก “บริการ” ใด ๆ ได้ทุกเวลา  จะต้องอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายไทย ในการใช้ “ระบบแพลตฟอร์ม” “ผู้ใช้บริการ” ไม่มีสิทธิ์

2) เงื่อนไขทั่วไป

       “ผู้ให้บริการ” ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข ยกเลิก เงื่อนไขการใช้บริการใด ๆ ได้ทุกเมื่อ “ผู้ใช้บริการ” จะต้องทำการล็อกอินเข้าสู่ระบบเพื่อได้รับรู้ถึงเงื่อนไขล่าสุด ที่มีการประกาศและบังคับใช้ในแต่ละช่วงเวลาใด ๆ และถือเป็นพันธะสัญญาที่ผู้ใช้บริการต้องถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด เมื่อ “ผู้ใช้บริการ” กระทำการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ “ระบบแพลตฟอร์ม” หลังจากเงื่อนไขใหม่มีผลบังคับใช้แล้วให้ถือว่า “ผู้ใช้บริการ” ได้ยอมรับในเงื่อนไขใหม่นั้น ๆ “ผู้ให้บริการ” ขอสงวนสิทธิในการแก้ไข และหรือยกเลิก “บริการ” ใด ๆ ได้ทุกเวลา  จะต้องอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายไทย ในการใช้ “ระบบแพลตฟอร์ม” “ผู้ใช้บริการ” ไม่มีสิทธิ์

       (1) คัดลอก, เผยแพร่, ดัดแปลง, reverse engineer, ปรับเปลี่ยนหน้าตา, ทำลาย, ขโมยข้อมูล และหรือ ขัดขวางการทำงานของ “ระบบแพลตฟอร์ม”

       (2) แสดงตนว่าเป็นบุคคลอื่น หรือให้ข้อมูลส่วนตัวที่ไม่เป็นความจริง

       (3) ปล่อย virus, worm, spyware, computer code, file หรือ program ใด ๆ ที่จงใจ หรืออาจจะส่งผลเสีย หรือเข้าไปควบคุม การทำงานของ “ระบบแพลตฟอร์ม”

       (4) scrape, spider, ใช้ robot, หรือระบบอัตโนมัติอื่น ๆ ในการเข้าไปใน “ระบบแพลตฟอร์ม”

3) ข้อสนเทศทั่วไป

       ระบบแพลตฟอร์มของ IGJD-EDUCENTER เป็นโครงการพัฒนาการเรียนการสอนด้วย Integrated e-learning Platform Open Online Course เพื่อการศึกษา โดยนำองค์ความรู้ด้านอัญมณีและเครื่องประดับ ในแต่ละด้านจากวิทยากรผู้มีประสบการณ์ในการทำงานเป็นผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้ของตนเอง เพื่อให้ “ผู้รับบริการ” ได้มีโอกาสในการเรียนรู้องค์ความรู้ฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย เนื้อหาซึ่งปรากฏบน “ระบบแพลตฟอร์ม”  ได้ถูกสร้างสรรค์ขึ้นจากวิทยากร โดยอิสระในทางวิชาการและหรือวิชาชีพเพื่อการศึกษา “ผู้ให้บริการ” ไม่มีพันธะใด ๆ ต่อผลสุดท้ายที่เกิดขึ้นจากการนำเนื้อหาซึ่งปรากฎบน “ระบบแพลตฟอร์ม” ไปใช้

สถาบันอัญมณีเครื่องประดับไทย และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ โดยนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ได้อธิบายแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงสิทธิต่าง ๆ ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

การขอความยินยอมให้เก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

       1. ภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 สถาบันอัญมณีเครื่องประดับไทย และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ถือเป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลที่มีหน้าที่ตามกฎหมายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ในการครอบครองหรือในการควบคุมของบริษัท ท่านสามารถดูนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้ที่ https://www.rmutp.ac.th/pdpa/

       2. ข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ ไม่ว่าทางตรงหรือ ทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ

       3. การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ในการ

         (3.1) เพื่อใช้เป็นข้อมูลยืนยันตนเองเพื่อใช้ในการเข้าเรียนในระบบแพลตฟอร์ม IGJD-EDUCENTER

         (3.2) เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการขอรับใบรับรองแบบออนไลน์

         (3.3) เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาปรับปรุงระบบและคอร์สการเรียนการสอน

เท่านั้น

       4. ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวจะถูกประมวลผลโดยบุคคลที่มีอำนาจที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ที่กล่าวไว้เท่านั้น

       5. การไม่ยินยอมให้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวจะทำให้ สถาบันอัญมณีเครื่องประดับไทย และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ไม่สามารถดำเนินการตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวกับท่านและทำให้ท่านไม่สามารถได้รับประโยชน์จากการดำเนินการดังกล่าว

       6. ท่านมีสิทธิที่จะถอนการยินยอมในการให้เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล โดยท่านสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ pdpa@rmutp.ac.th

       7. สถาบันอัญมณีเครื่องประดับไทย และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร รับประกันว่ามีการดำเนินการรักษาความปลอดภัยที่มีมาตรฐาน และจัดให้มีมาตรการด้านเทคนิคและการจัดการเพื่อป้องกันการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยมิชอบ

ในการให้ข้อมูลส่วนบุคคลกับ สถาบันอัญมณีเครื่องประดับไทย และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เพื่อการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ข้างต้น