สร้างต้นแบบด้วย CNC
Free

งานกัดต้นแบบเครื่องประดับ

Free

ประเมินความพึงพอใจ และ ออกใบประกาศนียบัตร สร้างต้นแบบด้วย CNC

ใบรับรองได้รับการอนุมัติแล้ว