ผู้สอน

นายสุรัตน์ ชื่นชม

ตำแหน่ง

วิทยากรผู้เชียวชาญ งานเจียระไนอัญมณี

ประสบการณ์การทำงาน และความเชี่ยวชาญ

ประวัติการศึกษา

  • จบประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนบ้านโนนหนองแฝก จังหวัด ยโสธร
  • จบมัธยมศึกษาปีที่๓ การศึกษานอกโรงเรียน

ประสบการณ์การทำงานหน่วยงานภาคเอกชน

  • บริษัท ซีซันมีส ตำแหน่งเจียระไน
  • บริษัทคัลเลอเลอร์ ตำแหน่งเจียรไน
  • บริษัทพาราก็อนฟรีเซียสสโตนส์ จำกัด ตำแหน่งโกลนแต่งพลอย
  • บริษัทอาโล่ จำกัด ตำแหน่งโกลนแต่งพลอย
  • รับฟรีแลนด์ให้กับบริษัท อาโล่ จำกัด
  • ธุรกิจตัวเอง

Q&A