ผู้สอน

นายจินต์จิ สหรัตนพันธ์

ตำแหน่ง

วิทยากรผู้เชียวชาญ การออกแบบชิ้นงานด้วยคอมพิวเตอร์

ประสบการณ์การทำงาน และความเชี่ยวชาญ

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาตรี ( วท.บ) สถาบันเทคโนโลยีประทุมวัน
 • ศ.ม. (การออกแบบเครื่องประดับ) มหาวิทยาลัยศิลปากร

ประสบการณ์การทำงานหน่วยงานภาคเอกชน

 • ออกแบบชิ้นงานแนวทันสมัย
 • ผลิตสินค้าขายในหน่วยงานเอกชนต่างๆ

ประสบการณ์ด้านการสอน

 • ปี พ.ศ. 2563-2566 อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตเครื่องประดับ
 • ปี พ.ศ. 2556-2558 อาจารย์ประจำภาควิชาช่างทองหลวง กาญจนาภิเษก
 • วิทยาลัยช่างทองหลวง สถาบันสมทบ มหาวิทยายาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ระดับปริญญาตรี
 • ปี พ.ศ. 2548-2558 อาจารย์ประจำสาขาวิชาเครื่องประดับอัญมณี กาญจนาภิเษกวิทยาลัยช่างทองหลวง ระดับ ปวช. ปวส. และปริญญาตรี
 • ปี พ.ศ. 2554 – 2559 อาจารย์พิเศษ วิชาออกแบบเครื่องประดับด้วยคอมพิวเตอร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ประสบการณ์ทำงานหน่วยภาครัฐ

 • วิทยากรการบรรยาย เรื่อง การออกแบบและสร้างต้นแบบเครื่องประดับด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยายาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, ๒๕๕๘
 • วิทยากรฝึกอบรมเชิงปฏิบัตการโครงการพัฒนานวัตกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์ทอง-เงิน เพื่อเพิ่มมูลค่า (เครื่องเงินทอง สุโขทัย), ๒๕๕๘
 • วิทยากรฝึกอบรมเชิงปฏิบัตการ โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการออกแบบเครื่องประดับสมัยใหม่ด้วยโปรแกรม Rhino Gold (Modern Jewelry     Designer Training Project),๒๕๕๗
 • วิทยากรฝึกอบรมเชิงปฏิบัตการ โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการออกแบบ เครื่องประดับสมัยใหม่ (Modern Jewelry Designer Training Project), ๒๕๕๖
 • วิทยากรฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น โครงการความร่วมมือจัดการศึกษาและจัดทำมาตรฐานอาชีพช่างทอง ช่างเครื่องเงิน ช่างเครื่องประดับอัญมณี ระหว่างกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง -วิทยาลัยโซริค ชูซัม ประเทศภูฏาน, ๒๕๕๙

ผลงาน

 • Apisek Studio สร้างและผลิตต้นแบบด้วยคอมพิวเตอร์ (CAD/CAM) แกะแว็กซ์ด้วยมือ จี้ ต่างหู แหวน สร้อยคอ
 • ร้านเครื่องวัวลาย : สร้างและผลิตต้นแบบด้วยคอมพิวเตอร์ 3 มิติ (CAD/CAM) แกะแว็กซ์ด้วยมือ และสลักดุน

จี้ ต่างหู แหวน สร้อยคอ ผลิตภัณฑ์ศิลปะโลหะ

 • KALA : Jewelry Collection (Grammy) สร้างต้นด้วยคอมพิวเตอร์ 3 มิติ (CAD)  จี้ สร้อยข้อมือ แหวน
 • Loveis Brand สร้างต้นด้วยคอมพิวเตอร์ 3 มิติ (CAD) จี้ สร้อยข้อมือ แหวน สร้อยคอ
 • WU Brand สร้างและผลิตต้นแบบด้วยคอมพิวเตอร์ (CAD/CAM) แกะแว็กซ์ด้วยมือ จี้ แหวน กำไลข้อมือ
 • PHOUVONG JEWELRY (PV) สร้างและผลิตต้นแบบด้วยคอมพิวเตอร์ (CAD/CAM) แกะแว็กซ์ด้วยมือ ชิ้นส่วนประกอบ จี้  แหวน ต่างหู สร้อยคอ
 • Jintjistudio Barnd จี้ ต่างหู แหวน สร้อยข้อมือ ศิลปะตั้งโชว์

ความเชี่ยวชาญ/ความสามารถพิเศษ/ความถนัด

 • ความเชี่ยวชาญในการเขียน 3 มิติ
 • ออกแบบเครื่องประดับ
 • งานสลักดุน
 • งานรูปพรรณโลหะเครื่องประดับ
 • การแกะแว็กซ์ด้วยมือ
 • การเขียนต้นแบบเครื่องประดับด้วย CAD (Matrix Gold Rhino and Jewel CAD)
 • การผลิตเครื่องประดับด้วยคอมพิวเตอร์ CAM (RP CNC)

Q&A