ผู้สอน

นายสุรเดช หวังเจริญ

ตำแหน่ง

วิทยากรผู้เชียวชาญ งานวิเคราะห์ประเมินอัญมณี

ประสบการณ์การทำงาน และความเชี่ยวชาญ

ประวัติการศึกษา

 • จบมัธยมศึกษาปีที่๓ โรงเรียนฉายาเวทย์อนุสรณ์
 • จบปริญญาตรี คณะศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ประสบการณ์การทำงานหน่วยงานภาคเอกชน

 • เป็นพ่อค้าจำหน่ายสินค้า
 • เป็นพ่อค้าขายพลอย
 • เป็นอาจารย์สอนพิเศษหลักสูตรการวิเคราะห์พลอยเบื้องต้นและการเจียระไน

ประสบการณ์การทำงานหน่วยงานภาครัฐ

 • เป็นอาจารย์พิเศษในรายวิชา GJ462 Colored Stoner Grading and Appraisal มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • เป็นวิทยากรฝึกอบตามหลักสูตรการวิเคราะห์พลอยเบื้องต้นและการเจียระไน

5.ประสบการณ์ด้านการสอน

 • เป็นอาจารย์พิเศษในรายวิชา GJ462 Colored Stoner Grading and Appraisal มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 • เป็นอาจารย์สอนพิเศษด้านอัญมณีกับนักเรียนต่างประเทศ
 • เป็นวิทยากรพิเศษให้กับกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
 • เป็นอาจารย์ให้ความรู้ด้านเศรษฐกิจพอพียงในชุมชน
 • เป็นวิทยากรฝึกอบตามหลักสูตรการวิเคราะห์พลอยเบื้องต้นและการเจียระไน

6.ผลงาน

 • ได้รับโล่เกียรติคุณการสาธิตงานเจียระไน กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับสมาคมช่างทองไทย
 • เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิสาหกิจชุมชนบ้านเจียระไนพลอย
 • สร้างเครือข่ายในชุมชนให้เป็นแหล่งเจียระไนพลอย
 • ได้รับการยกย่องชูเกียรติให้เป็นผู้ที่ผลงานดีเด่นในฐานะเป็นศูนย์การเรียนรู้ชุมชน
 • ให้ความรู้ด้านศาสตร์ศิลป์และความรู้เรื่องการเจียระไนพลอยใน mgronline.com.

Q&A