ผู้สอน

นายสันทัศ คู่กระสังข์

ตำแหน่ง

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านงานแกะอัญมณี

ประสบการณ์การทำงาน และความเชี่ยวชาญ

ประสบการณ์ด้านการทำงาน

 • เป็นพนักงานบริษัทตำแหน่ง ช่างเจียระไน
 • เป็นพนักงานบริษัทเอกชนตำแหน่ง หัวหน้าช่างเจียระไน
 • เปิดบริษัทส่วนตัว ตำแหน่งผู้จัดการและผู้บริหาร จำหน่ายก้อนพลอย งานแกะสลัก

ความเชี่ยวชาญ/ความสามารถพิเศษ/ความถนัด

 • มีความเชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์รูปทรงพลอยก่อนการแกะสลัก
 • มีความเชี่ยวชาญด้านอัญมณีชนิดต่างๆมีความรู้เกี่ยวสีและค่าความแข็งของพลอย
 • มีความเชี่ยวชาญด้านการตั้งน้ำพลอยให้เกิดมิติแสงก่อนการเจียระไนและแกะสลัก
 • มีความเชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าของพลอยแต่ละชนิด
 • มีความเชี่ยวชาญการแกะสลักอัญมณีรูปสัตว์ และแกะสลักอัญมณีรูปดอก ไม้ใบไม้
 • มีความเชี่ยวชาญแกะสลักอัญมณีแบบพุทธศิลป์
 • มีความเชี่ยวชาญด้านการแกะสลักอัญมณี แบบเสมือนจริงโดยใช้แบบจากบุคคลจริง
 • มีความเชี่ยวชาญด้านการถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการแกะสลักอัญมณี

Q&A