ผู้สอน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สำเนียง หนูคง

ตำแหน่ง

วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านงานขึ้นรูปเครื่องโลหะ

ประสบการณ์การทำงาน และความเชี่ยวชาญ

ประวัติการศึกษา

 • ปวช. วิทยาลัยศิลปะหัตกรรมนครศรีธรรมราช
 • ปวส.วิทยาลัยศิลปะหัตกรรมนครศรีธรรมราช
 • ปริญญาตรี สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขต เพาะช่าง คณะศิลปกรรม สาขาเครื่องโลหะ
 • ปริญญาโท สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คณะครุศาสตร์  สาขาเทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ประสบการณ์ด้านการสอน

 • อาจารย์ประจำสาขาเครื่องประดับอัญมณีและโลหะรูปพรรณวิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
 • พนักงานราชการ ครู กาญจนาภิเษกวิทยาลัย  ช่างทองหลวง
 • วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการลงยาสีลงบนตัวเรือนเครื่องประดับ ณ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กล้วยน้ำไทย
 • วิทยากร “อบรมเชิงปฏิบัติการ” เทคนิคลงยาถมลงบนตัวเรือนเครื่องประดับ ณ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมกล้วยน้ำไทย
 • วิทยากร “อบรมเชิงปฏิบัติการ” เทคนิคการสลักดุน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
 • วิทยากร “อบรมเชิงปฏิบัติการ” การทำเครื่องประดับด้วย เทคนิคการฉลุ ณ บ้านเมตตา อ พุทธมณฑล นครปฐม.

ความเชี่ยวชาญ/ความสามารถพิเศษ/ความถนัด

 • งานขึ้นรูปเครื่องโลหะ
 • งานเครื่องถมทอง
 • งานเครื่องถมเงิน
 • งานยาสี
 • งานสลักดุน
 • งานบุหุ้ม
 • งานรูปพรรณอัญมณี

 

 

 

 

Q&A