ผู้สอน

นาย พีระพล คล้ายณรงค์

ตำแหน่ง

วิทยากรด้าน กลไกการจับยึด

ประสบการณ์การทำงาน และความเชี่ยวชาญ

ประวัติการศึกษา

  • ศึกษาดูงานการประดับอัญมณี ณ ประเทศเยอรมนี
  • ศึกษาดูงานการออกแบบเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์และการแบบด้วยเครื่อง CNC ณ ประเทศอิตาลี
  • ศึกษาดูงานการทำงานจิลเวลรี่(Hand make) ณ ประเทศสเปน

ประสบการณ์การทำงานหน่วยงานภาครัฐ

  • ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ มหาวิทยาลัยกาญจนาภิเษก วิทยาลัยช่างทองหลวง
  • ผู้เชี่ยวชาญในการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ สาขางานประดับอัญมณีและสาขางานรูปพรรณเครื่องประดับ
  • ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ มหาวิทยาลัยกาญจนาภิเษก วิทยาลัยช่างทองหลวง
  • ผู้เชี่ยวชาญในการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ สาขางานประดับอัญมณีและสาขางานรูปพรรณเครื่อง

ประสบการณ์ด้านการสอน

  • วิทยากรพิเศษกรรมส่งเสริมอุตสาหกรรมส่วนอุตสาหกรรมอัญมณี
  • สอนนักเรียนผู้บกพร่องในการได้ยิน สาขา เครื่องประดับอัญมณี มหาวิทยาลัยกาญจนาภิเษก วิทยาลัยช่างทองหลวง
  • สอนนักศึกษาจากประเทศภูฏาน สาขาเครื่องประดับอัญมณีมหาวิทยาลัยกาญจนาภิเษก วิทยาลัยช่างทองหลวง

Q&A