ระบบจะ download file ให้อัตโนมัติ
ในกรณีที่ไม่มีการ download เกิดขึ้น สามารถคลิกปุ่มเพื่อ download file ได้
Download Excel
รายการขอรับใบรับรอง
Certificate Request Search Form
ลำดับ ชื่อหลักสูตร ชื่อ-นามสกุลผู้ร้องขอ ผลการขอใบรับรอง วันที่ร้องขอใบรับรอง วันที่ออกใบรับรอง หมายเลขใบรับรอง Action
1 ส่งข้อมูลเพื่อตรวจสอบการออกใบประกอบวิชาชีพ เครื่องประดับอัญมณีบนตัวเรือนเครื่องประดับ อะมิกะ พวงเพชร รอการตรวจสอบ 30 กันยายน 2566 - -
2 ส่งข้อมูลเพื่อตรวจสอบการออกใบประกอบวิชาชีพ รูปพรรณแว็กซ์ สายฟ้า ฟ้าฝน รอการตรวจสอบ 03 กรกฎาคม 2566 - -
3 ส่งข้อมูลเพื่อตรวจสอบการออกใบประกอบวิชาชีพ รูปพรรณแว็กซ์ สายฟ้า ฟ้าฝน ผ่านการรับรอง 03 กรกฎาคม 2566 03 กรกฎาคม 2566 12345
4 ส่งข้อมูลเพื่อตรวจสอบการออกใบประกอบวิชาชีพ รูปพรรณแว็กซ์ พนิตา อัษฎาวุธภูดินันท์ รอการตรวจสอบ 29 มิถุนายน 2566 - -
5 ส่งข้อมูลเพื่อตรวจสอบการออกใบประกอบวิชาชีพ รูปพรรณแว็กซ์ พนิตา อัษฎาวุธภูดินันท์ ผ่านการรับรอง 29 มิถุนายน 2566 29 มิถุนายน 2566 XXXXXX
6 ส่งข้อมูลเพื่อตรวจสอบการออกใบประกอบวิชาชีพ รูปพรรณแว็กซ์ ขนิษฐา วิชัยดิษฐ์ ผ่านการรับรอง 11 พฤศจิกายน 2565 05 ตุลาคม 2566 2345
7 ส่งข้อมูลเพื่อตรวจสอบการออกใบประกอบวิชาชีพ รูปพรรณแว็กซ์ ปุณฑริก นนทะนี ผ่านการรับรอง 10 พฤศจิกายน 2565 10 พฤศจิกายน 2565 test
8 ส่งข้อมูลเพื่อตรวจสอบการออกใบประกอบวิชาชีพ เครื่องประดับอัญมณีบนตัวเรือนเครื่องประดับ ปุณฑริก นนทะนี ผ่านการรับรอง 10 พฤศจิกายน 2565 10 พฤศจิกายน 2565 123
9 ส่งข้อมูลเพื่อตรวจสอบการออกใบประกอบวิชาชีพ รูปพรรณแว็กซ์ อันดา รัฐการ ผ่านการรับรอง 11 ตุลาคม 2565 12 ตุลาคม 2565 Test12102022-1442
10 ส่งข้อมูลเพื่อตรวจสอบการออกใบประกอบวิชาชีพ รูปพรรณแว็กซ์ อันดา รัฐการ ไม่ผ่านการรับรอง 11 ตุลาคม 2565 - -
11 ส่งข้อมูลเพื่อตรวจสอบการออกใบประกอบวิชาชีพ รูปพรรณโลหะเครื่องประดับ อริศรา รัฐการ ผ่านการรับรอง 26 กันยายน 2565 - -
12 ส่งข้อมูลเพื่อตรวจสอบการออกใบประกอบวิชาชีพ รูปพรรณโลหะเครื่องประดับ อทิตยา อุดมอำนวย ผ่านการรับรอง 26 กันยายน 2565 - -
13 ส่งข้อมูลเพื่อตรวจสอบการออกใบประกอบวิชาชีพ รูปพรรณโลหะเครื่องประดับ อริศรา_student2_Update รัฐการ_update ผ่านการรับรอง 22 กันยายน 2565 28 กันยายน 2565 Test1
14 ส่งข้อมูลเพื่อตรวจสอบการออกใบประกอบวิชาชีพ การออกแบบด้วยการวาดเขียน ปอ ทดสอบ ผ่านการรับรอง 16 กันยายน 2565 - -
15 ส่งข้อมูลเพื่อตรวจสอบการออกใบประกอบวิชาชีพ การออกแบบด้วยการวาดเขียน ปอ ทดสอบ ไม่ผ่านการรับรอง 16 กันยายน 2565 - -
16 ส่งข้อมูลเพื่อตรวจสอบการออกใบประกอบวิชาชีพ การออกแบบด้วยการวาดเขียน อริศรา รัฐการ ผ่านการรับรอง 14 กันยายน 2565 - -