ส่งข้อมูลเพื่อตรวจสอบการออกใบประกอบวิชาชีพ วิชาสร้างต้นแบบด้วย CNC