ส่งข้อมูลเพื่อตรวจสอบการออกใบประกอบวิชาชีพ การออกแบบด้วยการวาดเขียน