การออกแบบด้วยการวาดเขียน
Free

การออกแบบร่างแบบเครื่องประดับ

Free

การเขียนแบบเครื่องประดับ

Free

การเขียนลายไทยในงานเครื่องประดับ

Free

การลงสีในแบบงานเครื่องประดับ

Free

ประเมินความพึงพอใจ และ ออกใบประกาศนียบัตร  การออกแบบด้วยการวาดเขียน

Free

การประยุกต์ลายไทยเพื่อการออกแบบ

ใบรับรองได้รับการอนุมัติแล้ว